Thursday, 31 May 2012

ETNOMATEMATIK


ETNOMATEMATIK

Pernahkah anda mendengar perkataan 'etnomatematik'? Kita biasa gunakan perkataan 'etnik' sebagai maksud bagi bangsa. Namun dalam bidang etnomatematik ia menumpukan aspek sejarah dan falsafah matematik dan dikaitkan dengan pendidikan atau pengajaran matematik mengikut budaya sesuatu bangsa.

Menurut Maria (1999) etnomatematik merupakan kaedah untuk menjelaskan atau memikirkan Matemati dalan budaya dan mikro budaya di mana ahli-ahlinya berhubung antara satu sama lain. Manakala menurut Shaharir (2002) etnomatematik melayu sebagai matematik tinggalan tamadun melayu yang diajar, diucap, diujar, ditulis, dipakai dan dibaca dalam bahasa Melayu dan mengikut nilai Melayu. Ubitarian D’Unbrosio (1984) mendefinisikan etnomatematik sebagai cara kelompok budaya yang berbeza dalam Matematik (seperti menghitung, mengukur, berhubung, mengklasifikasi dan menyimpulkan). Barton (1996) pula menyatakan etnomatematik merungkaikan interaksi dan hubungan antara budaya dan Matematik serta hubungannya dalam pekerjaan mereka.

Etnomatematik merupakan kajian tentang kelompok budaya sesuatu kumpulan yang mempunyai falsafah tersendiri tentang matematik serta mempunyai sistem QRS (quantity, relationships, space) tersendiri seperti masyarakat Melayu, Hindu, Maori atau kaum Asli Amerika. Etnomatematik juga merangkumi pelbagai pentafsiran sejarahMatematik.

Penglibatan unsur sains matematik Alam Melayu ialah aljabar, aritmetik, astronomi, mantik, retorik dan geometri serta yang tersirat dalam sastera lisan. Kerja kerja tangan Melayu seperti pertukangan, reka bentuk anyaman, sulaman, simpulan dan ikatan juga adalah unsur sains matematik Alam Melayu. Dalam budaya Melayu, penyelidikan bahan etnomatematik yang telah didokumentasikan adalah seperti manuskrip Melayu jawi, bahan kesenian Islam Malaysia, lembaran usang, batu bersurat dan ukuran di atas bahan lain yang menjadi warisan bangsa dan nusantara.  

  
    Manuskrip Melayu
    
 
   Bakul Anyaman

Bagaimana bidang ini wujud? Siapakah pengasasnya? Bidang etnomatematik yang telah diperkenalkan oleh beberapa orang tokoh seperti d'Ambroso, Marcia Archer, Paulus Gerdes, Ahuja Mangho dan Frank Swetz merupakan salah satu cabang ilmu sains matematik yang terpenting dan telah wujud sekitar tahun 1970-an.

Pernahkah anda terfikir bagaimana pula budaya matematik masyarakat cina dan india? Menurut sejarah, ilmu matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri dan telah memperkenalkan sistem nombor angka Brahmin dan angka Kharosti. Bolehkah anda teka masyarakat cina pula bagaimana? Karya Chou Pei Suan King adalah mengenai calendar dalam menentukan masa melalui baying.Rangka Siput
        
Anda tentu telah membaca ruangan Sejarah dalam edisi November 2008. Ia menceritakan tentang sistem nombor dari tamadun Hindu-Arab yang menjadi sistem nombor masa kini. Untuk pengetahuan anda, punca kuasa dua bagi dua ialah nombor yang bukan rasional (irrational). Maksudnya nombor tersebut tidak boleh dijadikan pecahan. Ia boleh dibuktikan dengan menggunakan siput.

Bagaimana pula untuk zaman masa kini? Pada zaman sekarang kajian lebih bertumpukan kepada diagnostik kesilapan lazim pelajar dalam matematik. Sebagai contoh kajian tentang pelajar yang begitu sukar menerima konsep penambahan pecahan seperti 1/3 + 3/7 tidak sama dengan 4/10. Sama ada mereka tidak mengenali konsep pecahan atau operasi yang melibatkan pecahan.

Penganjuran pesta atau karnival atau aktiviti Matematik yang mengambil kira aspek budaya-budaya matematik dapat memberikan idea agresif kepada institusi pendidikan dalam mempelbagaikan gaya pengajaran dan pembelajaran. Anda pasti tertarik dengan aktiviti yang melibatkan diri secara aktif bukan? Ia dapat mendekatkan diri pelajar dengan masyarakat dalam interaksi sosial. Ia juga dapat menyemai rasa cinta dan memupuk penghargaan pelajar dan masyarakat agar lebih menjiwai dan mendalami kepentingan dan unsur kepenggunaan dalam subjek matematik itu sendiri.  

APLIKASI MATEMATIK DALAM BUDAYA DAN WARISAN MASYARAKAT MELAYU

Penglibatan unsur sains Matematik Alam Melayu ialah aljabar, aritmetik, astronomi, mantik, retorik dan geometri serta yang tersirat dalam sastera lisan. Antara aplikasi Matematik dalam budaya dan warisan masyarakat Melayu yang boleh kita ialah melalui permainan tradisionalnnya. Contohnya untuk permainan ‘teng-teng’ masyarakat Melayu mengaplikasikan Matematik untuk menghasilkan lukisan untuk permainan ‘teng-teng’. Topik yang diaplikasikan untuk membuat lukisan untuk permainan ‘teng-teng’ ialah topik garis lurus dalam kandungan buku teks Matematik Tingkatan Empat. Cara pengaplikasian topik garis lurus boleh dilihat dalam lukisan permainan ‘teng-teng’. Untuk menghasilkan satu lukisan ‘teng-teng’ yang cantik dan sekata para pemain haruslah melukis semua garisan lurus dengan betul dan membuat pembahagian petak lukisan kepada beberapa bahagian dengan jarak yang sama besar. Contoh lukisan permainan ‘teng-teng’ ialah seperti di bawah

                                         Contoh lukisan permainan 'teng-teng'Tuesday, 22 May 2012

Slideshow

KAJIAN YANG BERKAITAN DENGAN SIKAP GURU TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Beberapa kajian telah dijalankan sejak dua dekad yang lalu terhadap sikap di kalangan guru-guru terhadap penggunaan komputer di dalam pendidikan berbanding dengan kumpulan-kumpulan lain seperti pelajar (Robertson et al., 1995), tinjauan terhadap sikap guru dari aspek jenayah (Coldwell, 1983), sikap di kalangan penuntut-penuntut institusi pengajian tinggi (Walters dan Necessary, 1996; Parish dan Necessary, 1996 dan Francis, 1993), sikap di kalangan penuntut-penuntut menengah atas dan prauniversiti (Selwyn, 1997), sikap terhadap komputer di kalangan guru-guru pelatih siswazah (Zulkifli Abdul Manaf dan Raja Maznah Raja Hussain, 1994; Noran Fauziah Yaakub et al., 1996) dan sikap guru-guru secara khusus terhadap komputer (Coldwell,
1983; Handler, 1993; Gbomita, 1997).
Kajian yang telah dijalankan oleh Dupagne dan Krendl (1992) mendapati perubahan sikap yang begitu ketara dan positif di kalangan guru-guru terhadap penggunaan mikrokomputer di dalam bilik kelas dan di dalam kurikulum. Manakala kajian yang dijalankan terhadap guru-guru pelatih oleh Downes (1993) pula mendapati bahawa pengalaman dengan komputer dan pengaruh model peranan guru yang menggunakan komputer di dalam bilik darjah membawa kepada sikap positif terhadap penggunaan komputer serta meningkatkan kemungkinan guruguru
berkena an akan menggunakan komputer di dalam bilik darjah. Tahap pendedahan guru dengan kursus-kursus literasi komputer juga mempunyai kaitan yang signifikan terhadap pembentukan sikap guru-guru terhadap komputer (Robertson et al., 1995).
Kajian yang telah dijalankan oleh Madsen dan Sebastiani (1987) pula menunjukkan sikap positif di kalangan guru-guru berhubung dengan tahap kebolehan menggunakan komputer di samping menghilangkan rasa bimbang terhadap penggunaan teknologi tersebut di dalam pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, beberapa kajian mendapati bahawa kebimbangan terhadap computer tidak mempunyai hubungan dengan sikap terhadap komputer (Kernan dan Howard, 1990; Zulkifli Abdul Manaf dan Raja Maznah Raja Hussain, 1994).

Monday, 21 May 2012

CONTOH PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P&P MATEMATIK


Guru boleh mencari video di internet bagi menjadikan pembelajaran bertambah menraik. contohnya, video tentang pecahan seperti di bawah


MINAT DAN SIKAP GURU MENJADI PUNCA UTAMA KELEMAHAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI


Minat guru-guru dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi boleh mewujudkan satu asas bagi sikap mereka terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengajaran di dalam kelas. Secara amnya, guru mempuyai sikap yang positif terhadap wadah teknologi yang baru ini. Sebagai contoh, ramai yang mungkin berpendapat bahawa internet adalah sesuatu yang menarik. Tentunya ini merupakan satu aspek yang positif dalam konteks hubungan antara guru dengan teknologi komunikasi dan informasi.
Sebaliknya pula, mungkin terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan guru apabila tinjauan secara lebih spesifik tentang hubungan antara guru-guru dan teknologi komunikasi dan informasi perlu seimbang dengan minat pelajar terhadap teknologi komunikasi dan informasi dan juga tidak mustahil bahawa jika tahap minat mereka dalam teknologi komunikasi dan informasi dalam kalangan pelajar adalah lebih tinggi berbanding dalam kalangan guru. Maka, adalah tidak pelik sekiranya akan turut berlaku penyebaran pengetahuan dan kompetensi dalam teknologi komunikasi dan informasi daripada pelajar kepada guru.
Sumber-sumber ICT yang selalu digunakan dalam P&P matematik ialah power point, LCD, CD dan pelbagai software yang berkaitan. Kebanyakan guru akan memberi persepsi negatif kepada penggunaan teknologi ini. Sesetengah guru beranggapan bahawa inovasi dalam pengajaran, termasuklah ICT, adalah sebagai membebankan, banyak kerja dan tenaga (Fullam, 1996). Guru memberi persepsi bahawa bukan semua topik yang diajar boleh menggunakan ICT kerana untuk sesetengah topik, penggunaan ICT akan menyebabkan pelajar lebih susah untuk memahami tajuk yang diajarkan. Sebenarnya, dengan menggunakan ICT pelajar akan lebih memahami isi pelajaran yang diajarkan kerana pelajar lebih nampak gambaran sebenar. Pelajar lebih berminat untuk belajar kerana banyak animasi-animasi yang boleh menarik minat pelajar. Pelajar akan memberikan sepenuh perhatian semasa proses P&P kerana para pelajar tertarik dengan bahan-bahan yang dipaparkan, pelajar akan lebih bersemangat untuk belajar.  Namun, guru memberi alasan tentang kelemahan CD yang disediakan oleh pihak kementerian. Hal ini disebabkan, bagi sesetengah tajuk yang diajar, guru hanya ingin mencapai dua objektif pengajaran sedangkan isi pengajaran dalam CD berkenaan adalah untuk mencapai tiga objektif. Ini menjadikan objektif yang ingin dicapai dan objektif yang tersedia dalam CD tidak selari. Terdapat sesetengah guru menganggap penggunaan ICT hanya membantu dalam sesetengah tajuk sahaja. Contohnya, Transformasi, Geometri, sudut, bearing, garis dan satah dan sebagainya. ICT boleh meningkatkan keberkesanan P&P matematik, namun bukan semua topik sesuai untuk diaplikasikan ICT dalam proses pengajarannya. Terdapat juga topik yang perlu menggunakan kapur dan papan putih sahaja. Biasanya, ia melibatkan proses penyelesaian masalah dan bukannya untuk memantapkan proses pemahaman murid terhadap sesuatu kemahiran yang diajar.
            Salah satu sikap yang biasa ditemui dalam kalangan guru adalah sikap tidak mahu mengubah diri untuk sentiasa melakukan pembaharuan. Kebanyakan guru agak sukar untuk mengubah gaya pengajaran pembelajaran mereka kepada sesuatu yang baru dan terkini seperti menggunakan ICT dalam pengajaran. Albaugh (1997) menyatakan bahawa guru-guru biasanya ragu-ragu dengan idea-idea baru dan terkini kerana mereka merasa selesa dengan apa yang selama ini mereka telah lakukan. Hanya apabila mereka yakin bahawa idea-idea dan inovasi baru telah terbukti dapat meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran da pembelajaran mereka barulah mereka bersedia untuk mengubah cara kerja mereka.
            Terdapat juga guru yang fobia dengan teknologi ICT. Menurut Zorinawati (1999), fobia bagi golongan pendidik boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu fobia dengan komputer atau takut akan komputer, fobia dengan perkembangan komputer atau takut tidak mampu menyaingi perkembangan komputer dan fobia dengan kerja atau takut jika tahu tentang penggunaan komputer, akan diberikan banyak kerja oleh Pengetua. Menurut Mohd Sobhi dan Musa (2007), sikap mengelak dari menerima hakikat akan kepentingan ICT tidak akan menyelesaikan masalah berkaitan ICT dalam sekolah. Sikap yang positif terhadap sesuatu perkara adalah penting untuk mendorong seseorang itu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Sikap ini telah dikenal pasti sebagai petunjuk ramalan yang penting bagi perbezaan antara individu dalam aplikasi pendidikan, pembelajaran dan pencapaian.