Friday, 23 March 2012

Penggunaan GSP dalam p&p Matematik


GSP adalah satu perisian komputer yang boleh digunakan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran pembelajaran geometri. Perisian GSP digunakan untuk mengajar topik geometri iaitu membuat visualisasi, membuat penerokaan dan penyiasatan, membuat analisis dan membuat deduksi secara tidak formal. GSP digunakan sebagai alat tunjuk cara dimana pelajar boleh melihat sendiri cara dan bagaimana sesuatu bentuk geometri dibina dan seterusnya menentukan sifat-sifat geometri (Nursazlainey Zakaria, 2005).

            GSP juga menyediakan pelbagai contoh penyiasatan untuk pelajar berbincang tentang proses dan hasil tugasan. Sebagai contoh, guru boleh menyuruh pelajar menyiasat nisbah perimeter daripada diameter poligon sekata, meneroka soalan-soalan berkaitan dengan tangent sebuah bulatan dan maslaah-masalah terbuka. Pelajar-pelajar boleh melakukan pembinaan geometri dan mereka sendiri menentukan formula untuk menghuraikan perhubungan-perhubungan yang mereka temui. Pelajar bekerja dalam kumpulan secara koperatif untuk menyiasat sifat-sifat geometri, memerhatikan corak-corak dan menggunakan penaakulan untuk membuat konjektur-konjektur. Pembinaan yang dilakukan dengan menggunakan GSP adalah tepat dan mudah diperbetulkan sekiranya terdapat kesilapan-kesilapan atau membuat pembaharuan.

Kewujudan program menonjolkan keupayaannya untuk  menggambarkan rajah geometri seperti Euclidean Geometri. GSP banyak membantu pelajar menerokai dan mencipta bentuk-bentuk geometri sehingga ke peringkat membuat konjektur mengenai rajah tersebut. Pembelajaran geometri tidak lagi berakhir kepada noktah tapi sentiasa mencapah ke aras yang lebih tinggi. Ia memudahkan pelajar menemui ciri-ciri spesifik dan menjana pelajar membuat open ended questions.
Michael Serra, dalam bukunya, Discovery Geometry: An Inductive Approach (1999) menerangkan bahawa melalui pendekatan terhadap GSP membolehkan pelajar membina rajah geometri sendiri dan berbincang bersama rakan mengenai konjektur yang terhasil, melalui pengamatan kepada pola–pola. Pelajar selanjutnya akan memberi alasan kewujudan konjektur berkenaan. Pierre Van Hiede dan Dina Van Hiede – Geldoft menyatakan melalui GSP secara tidak langsung mengarahkan pelajar membuat visualisasi, analisis, deduksi informal dan deduksi formal.

Seterusnya membolehkan pelajar menemukan tiga peringkat pembinan rumus matematik yang terdiri dari peringkat permulaan, diikuti dengan peringkat visualisasi, kemudian peringkat analisis dan seterusnya membuat konjektur sebelum membuktikan kebenaranya. Pelajar dapat menerokai secara dinamik serta membuat perubahan kepada rajah geometri dengan lebih analitik. Melaluinya pelajar menjalani demonstrasi interaktif, membuat kolaborasi dan meyuarakan hasil dapatannya. Dalam erti kata yang lain, penggunaan GSP ini secara tidak disedari mencetuskan cooperative learning.


No comments:

Post a Comment