Thursday, 31 May 2012

ETNOMATEMATIK


ETNOMATEMATIK

Pernahkah anda mendengar perkataan 'etnomatematik'? Kita biasa gunakan perkataan 'etnik' sebagai maksud bagi bangsa. Namun dalam bidang etnomatematik ia menumpukan aspek sejarah dan falsafah matematik dan dikaitkan dengan pendidikan atau pengajaran matematik mengikut budaya sesuatu bangsa.

Menurut Maria (1999) etnomatematik merupakan kaedah untuk menjelaskan atau memikirkan Matemati dalan budaya dan mikro budaya di mana ahli-ahlinya berhubung antara satu sama lain. Manakala menurut Shaharir (2002) etnomatematik melayu sebagai matematik tinggalan tamadun melayu yang diajar, diucap, diujar, ditulis, dipakai dan dibaca dalam bahasa Melayu dan mengikut nilai Melayu. Ubitarian D’Unbrosio (1984) mendefinisikan etnomatematik sebagai cara kelompok budaya yang berbeza dalam Matematik (seperti menghitung, mengukur, berhubung, mengklasifikasi dan menyimpulkan). Barton (1996) pula menyatakan etnomatematik merungkaikan interaksi dan hubungan antara budaya dan Matematik serta hubungannya dalam pekerjaan mereka.

Etnomatematik merupakan kajian tentang kelompok budaya sesuatu kumpulan yang mempunyai falsafah tersendiri tentang matematik serta mempunyai sistem QRS (quantity, relationships, space) tersendiri seperti masyarakat Melayu, Hindu, Maori atau kaum Asli Amerika. Etnomatematik juga merangkumi pelbagai pentafsiran sejarahMatematik.

Penglibatan unsur sains matematik Alam Melayu ialah aljabar, aritmetik, astronomi, mantik, retorik dan geometri serta yang tersirat dalam sastera lisan. Kerja kerja tangan Melayu seperti pertukangan, reka bentuk anyaman, sulaman, simpulan dan ikatan juga adalah unsur sains matematik Alam Melayu. Dalam budaya Melayu, penyelidikan bahan etnomatematik yang telah didokumentasikan adalah seperti manuskrip Melayu jawi, bahan kesenian Islam Malaysia, lembaran usang, batu bersurat dan ukuran di atas bahan lain yang menjadi warisan bangsa dan nusantara.  

  
    Manuskrip Melayu
    
 
   Bakul Anyaman

Bagaimana bidang ini wujud? Siapakah pengasasnya? Bidang etnomatematik yang telah diperkenalkan oleh beberapa orang tokoh seperti d'Ambroso, Marcia Archer, Paulus Gerdes, Ahuja Mangho dan Frank Swetz merupakan salah satu cabang ilmu sains matematik yang terpenting dan telah wujud sekitar tahun 1970-an.

Pernahkah anda terfikir bagaimana pula budaya matematik masyarakat cina dan india? Menurut sejarah, ilmu matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri dan telah memperkenalkan sistem nombor angka Brahmin dan angka Kharosti. Bolehkah anda teka masyarakat cina pula bagaimana? Karya Chou Pei Suan King adalah mengenai calendar dalam menentukan masa melalui baying.Rangka Siput
        
Anda tentu telah membaca ruangan Sejarah dalam edisi November 2008. Ia menceritakan tentang sistem nombor dari tamadun Hindu-Arab yang menjadi sistem nombor masa kini. Untuk pengetahuan anda, punca kuasa dua bagi dua ialah nombor yang bukan rasional (irrational). Maksudnya nombor tersebut tidak boleh dijadikan pecahan. Ia boleh dibuktikan dengan menggunakan siput.

Bagaimana pula untuk zaman masa kini? Pada zaman sekarang kajian lebih bertumpukan kepada diagnostik kesilapan lazim pelajar dalam matematik. Sebagai contoh kajian tentang pelajar yang begitu sukar menerima konsep penambahan pecahan seperti 1/3 + 3/7 tidak sama dengan 4/10. Sama ada mereka tidak mengenali konsep pecahan atau operasi yang melibatkan pecahan.

Penganjuran pesta atau karnival atau aktiviti Matematik yang mengambil kira aspek budaya-budaya matematik dapat memberikan idea agresif kepada institusi pendidikan dalam mempelbagaikan gaya pengajaran dan pembelajaran. Anda pasti tertarik dengan aktiviti yang melibatkan diri secara aktif bukan? Ia dapat mendekatkan diri pelajar dengan masyarakat dalam interaksi sosial. Ia juga dapat menyemai rasa cinta dan memupuk penghargaan pelajar dan masyarakat agar lebih menjiwai dan mendalami kepentingan dan unsur kepenggunaan dalam subjek matematik itu sendiri.  

APLIKASI MATEMATIK DALAM BUDAYA DAN WARISAN MASYARAKAT MELAYU

Penglibatan unsur sains Matematik Alam Melayu ialah aljabar, aritmetik, astronomi, mantik, retorik dan geometri serta yang tersirat dalam sastera lisan. Antara aplikasi Matematik dalam budaya dan warisan masyarakat Melayu yang boleh kita ialah melalui permainan tradisionalnnya. Contohnya untuk permainan ‘teng-teng’ masyarakat Melayu mengaplikasikan Matematik untuk menghasilkan lukisan untuk permainan ‘teng-teng’. Topik yang diaplikasikan untuk membuat lukisan untuk permainan ‘teng-teng’ ialah topik garis lurus dalam kandungan buku teks Matematik Tingkatan Empat. Cara pengaplikasian topik garis lurus boleh dilihat dalam lukisan permainan ‘teng-teng’. Untuk menghasilkan satu lukisan ‘teng-teng’ yang cantik dan sekata para pemain haruslah melukis semua garisan lurus dengan betul dan membuat pembahagian petak lukisan kepada beberapa bahagian dengan jarak yang sama besar. Contoh lukisan permainan ‘teng-teng’ ialah seperti di bawah

                                         Contoh lukisan permainan 'teng-teng'Tuesday, 22 May 2012

Slideshow

KAJIAN YANG BERKAITAN DENGAN SIKAP GURU TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Beberapa kajian telah dijalankan sejak dua dekad yang lalu terhadap sikap di kalangan guru-guru terhadap penggunaan komputer di dalam pendidikan berbanding dengan kumpulan-kumpulan lain seperti pelajar (Robertson et al., 1995), tinjauan terhadap sikap guru dari aspek jenayah (Coldwell, 1983), sikap di kalangan penuntut-penuntut institusi pengajian tinggi (Walters dan Necessary, 1996; Parish dan Necessary, 1996 dan Francis, 1993), sikap di kalangan penuntut-penuntut menengah atas dan prauniversiti (Selwyn, 1997), sikap terhadap komputer di kalangan guru-guru pelatih siswazah (Zulkifli Abdul Manaf dan Raja Maznah Raja Hussain, 1994; Noran Fauziah Yaakub et al., 1996) dan sikap guru-guru secara khusus terhadap komputer (Coldwell,
1983; Handler, 1993; Gbomita, 1997).
Kajian yang telah dijalankan oleh Dupagne dan Krendl (1992) mendapati perubahan sikap yang begitu ketara dan positif di kalangan guru-guru terhadap penggunaan mikrokomputer di dalam bilik kelas dan di dalam kurikulum. Manakala kajian yang dijalankan terhadap guru-guru pelatih oleh Downes (1993) pula mendapati bahawa pengalaman dengan komputer dan pengaruh model peranan guru yang menggunakan komputer di dalam bilik darjah membawa kepada sikap positif terhadap penggunaan komputer serta meningkatkan kemungkinan guruguru
berkena an akan menggunakan komputer di dalam bilik darjah. Tahap pendedahan guru dengan kursus-kursus literasi komputer juga mempunyai kaitan yang signifikan terhadap pembentukan sikap guru-guru terhadap komputer (Robertson et al., 1995).
Kajian yang telah dijalankan oleh Madsen dan Sebastiani (1987) pula menunjukkan sikap positif di kalangan guru-guru berhubung dengan tahap kebolehan menggunakan komputer di samping menghilangkan rasa bimbang terhadap penggunaan teknologi tersebut di dalam pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, beberapa kajian mendapati bahawa kebimbangan terhadap computer tidak mempunyai hubungan dengan sikap terhadap komputer (Kernan dan Howard, 1990; Zulkifli Abdul Manaf dan Raja Maznah Raja Hussain, 1994).

Monday, 21 May 2012

CONTOH PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P&P MATEMATIK


Guru boleh mencari video di internet bagi menjadikan pembelajaran bertambah menraik. contohnya, video tentang pecahan seperti di bawah


MINAT DAN SIKAP GURU MENJADI PUNCA UTAMA KELEMAHAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI


Minat guru-guru dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi boleh mewujudkan satu asas bagi sikap mereka terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengajaran di dalam kelas. Secara amnya, guru mempuyai sikap yang positif terhadap wadah teknologi yang baru ini. Sebagai contoh, ramai yang mungkin berpendapat bahawa internet adalah sesuatu yang menarik. Tentunya ini merupakan satu aspek yang positif dalam konteks hubungan antara guru dengan teknologi komunikasi dan informasi.
Sebaliknya pula, mungkin terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan guru apabila tinjauan secara lebih spesifik tentang hubungan antara guru-guru dan teknologi komunikasi dan informasi perlu seimbang dengan minat pelajar terhadap teknologi komunikasi dan informasi dan juga tidak mustahil bahawa jika tahap minat mereka dalam teknologi komunikasi dan informasi dalam kalangan pelajar adalah lebih tinggi berbanding dalam kalangan guru. Maka, adalah tidak pelik sekiranya akan turut berlaku penyebaran pengetahuan dan kompetensi dalam teknologi komunikasi dan informasi daripada pelajar kepada guru.
Sumber-sumber ICT yang selalu digunakan dalam P&P matematik ialah power point, LCD, CD dan pelbagai software yang berkaitan. Kebanyakan guru akan memberi persepsi negatif kepada penggunaan teknologi ini. Sesetengah guru beranggapan bahawa inovasi dalam pengajaran, termasuklah ICT, adalah sebagai membebankan, banyak kerja dan tenaga (Fullam, 1996). Guru memberi persepsi bahawa bukan semua topik yang diajar boleh menggunakan ICT kerana untuk sesetengah topik, penggunaan ICT akan menyebabkan pelajar lebih susah untuk memahami tajuk yang diajarkan. Sebenarnya, dengan menggunakan ICT pelajar akan lebih memahami isi pelajaran yang diajarkan kerana pelajar lebih nampak gambaran sebenar. Pelajar lebih berminat untuk belajar kerana banyak animasi-animasi yang boleh menarik minat pelajar. Pelajar akan memberikan sepenuh perhatian semasa proses P&P kerana para pelajar tertarik dengan bahan-bahan yang dipaparkan, pelajar akan lebih bersemangat untuk belajar.  Namun, guru memberi alasan tentang kelemahan CD yang disediakan oleh pihak kementerian. Hal ini disebabkan, bagi sesetengah tajuk yang diajar, guru hanya ingin mencapai dua objektif pengajaran sedangkan isi pengajaran dalam CD berkenaan adalah untuk mencapai tiga objektif. Ini menjadikan objektif yang ingin dicapai dan objektif yang tersedia dalam CD tidak selari. Terdapat sesetengah guru menganggap penggunaan ICT hanya membantu dalam sesetengah tajuk sahaja. Contohnya, Transformasi, Geometri, sudut, bearing, garis dan satah dan sebagainya. ICT boleh meningkatkan keberkesanan P&P matematik, namun bukan semua topik sesuai untuk diaplikasikan ICT dalam proses pengajarannya. Terdapat juga topik yang perlu menggunakan kapur dan papan putih sahaja. Biasanya, ia melibatkan proses penyelesaian masalah dan bukannya untuk memantapkan proses pemahaman murid terhadap sesuatu kemahiran yang diajar.
            Salah satu sikap yang biasa ditemui dalam kalangan guru adalah sikap tidak mahu mengubah diri untuk sentiasa melakukan pembaharuan. Kebanyakan guru agak sukar untuk mengubah gaya pengajaran pembelajaran mereka kepada sesuatu yang baru dan terkini seperti menggunakan ICT dalam pengajaran. Albaugh (1997) menyatakan bahawa guru-guru biasanya ragu-ragu dengan idea-idea baru dan terkini kerana mereka merasa selesa dengan apa yang selama ini mereka telah lakukan. Hanya apabila mereka yakin bahawa idea-idea dan inovasi baru telah terbukti dapat meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran da pembelajaran mereka barulah mereka bersedia untuk mengubah cara kerja mereka.
            Terdapat juga guru yang fobia dengan teknologi ICT. Menurut Zorinawati (1999), fobia bagi golongan pendidik boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu fobia dengan komputer atau takut akan komputer, fobia dengan perkembangan komputer atau takut tidak mampu menyaingi perkembangan komputer dan fobia dengan kerja atau takut jika tahu tentang penggunaan komputer, akan diberikan banyak kerja oleh Pengetua. Menurut Mohd Sobhi dan Musa (2007), sikap mengelak dari menerima hakikat akan kepentingan ICT tidak akan menyelesaikan masalah berkaitan ICT dalam sekolah. Sikap yang positif terhadap sesuatu perkara adalah penting untuk mendorong seseorang itu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Sikap ini telah dikenal pasti sebagai petunjuk ramalan yang penting bagi perbezaan antara individu dalam aplikasi pendidikan, pembelajaran dan pencapaian.

Thursday, 17 May 2012

Kesimpulan pembelajaran efektifPenggunaan kaedah dan teknik yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif dan bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan. Dalam pengajaran dan pembelajaran, terdapat beberapa kaedah dan teknik yang berkesan boleh digunakan oleh guru. Oleh yang demikian pemilihan terhap kaedah dan teknik pelulah dilakukan secara berhati-hati supaya cara-cara ini tidak menghalang guru melaksanakan proses pembentukan konsep-konsep secara mudah dan berkesan. Kaedah projek yang diasaskan oleh John Deney misalnya, menggalakkan pelajar mempelajari sesuatu melalui pengalaman, permerhatian dan percubaan. Pelajar merasa seronok menjalankan ujikaji aktiviti lain yang dilakukan dalam situasi sebenar dan bermakna. Biasanya kaedah ini memberi peluang kepada pelajar menggunakan kemudahan alat deria mereka untuk membuat pengamatan dan penanggapan secara berkesan.
 Dari segi penggunaan teknik pula, guru boleh menggunakan apa sahaja teknik yang difikirkan sesuai sama ada teknik menerang, teknik mengkaji, teknik penyelesaian mudah, teknik bercerita dan teknik perbincangan. Penggunaan contoh-contoh adalah asas dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana ia dapat melahirkan pemikiran yang jelas dan berkesan. Biasanya seorang guru menerangkan idea-idea yang komplek kepada sekumpulan pelajar, guru itu dikehendaki memberi contoh-contoh dan iluktrasi. Idea yang abstrak, konsep-konsep yang baru dan susah, lebih mudah difahami apabila guru menggunakan contoh-contoh dengan ilutrasi yang mudah dan konkrit. Misalnya, dalam bentuk lisan iaitu dengan mengemukakan analogi, bercerita, mengemukakan metafora dan sebagainya. Contoh-contoh boleh juga boleh ditunjukkan dalam bentuk visual, lakaran, ilustrasi dan lain-lain.

RUJUKAN
Ayob bin Jantan (2005). Pengetua Yang Efektif. Selangor : PTS Professional.
Kakram GC (2009). Pengajaran Berkesan. Diperoleh pada Mei 14, 2012 daripada            http://www.slideshare.net/ramgc/pengajaran-berkesan
Mohamed Sharif bin Mustaffa (2005). Teknik-teknik Pengajaran Berkesan. Diperoleh pada Mei    16, 2012 daripada http://www.scribd.com/doc/12989662/Teknik-Mengajar-Berkesan

Wednesday, 16 May 2012

Kelebihan pembelajaran efektif


Salah satu daripada Matlamat Pembangunan Pendidikan 2001-2010 adalah untuk membudayakan sains dan teknologi. Manakala, cabaran keenam Wawasan 2020 adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan yang tinggi dan memandang ke hadapan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. Jika dikaji keputusan peperiksaan awam pada setiap tahun seperti UPSR, PMR, SPM dan STPM kita akan dapati bahawa masih terdapat sebilangan pelajar yang belum mencapai tahap yang minimum bagi setiap mata pelajaran terutamanya dalam mata pelajaran Matematik. Justeru, tugas guru adalah untuk memastikan pelajar mencapai tahap minimum bagi setiap mata pelajaran. Terdapat pelbagai strategi yang boleh digunakan untuk mengatasai masalah tersebut. Salah satu daripada strategi yang boleh digunakan ialah dengan pengajaran yang efektif. Melalui pendekatan ini guru sudah semestinya akan dapat meningkatkan prestasi pelajar, khasnya bagi pelajar yang berpencapaian rendah.
Menurut Tuner, R. (2001) Pengajaran berkesan ialah pengajaran pakar dan cemerlang. Terdapat penggunaan istilah lain seperti mengajar dengan baik (Brown et al., 1993), mengajar dengan kreatif (Woods et al., (1996) dan Pengajaran Berkualiti (Stones, 1992). Seperti yang kita sedia maklum untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif mestilah bermula dengan pengajaran yang efektif terlebih dahulu. Justeru, guru seharusnya memainkan peranan mereka dengan sepenuhnya dalam menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Tujuan pengajaran yang jelas dan spesifik membantu urutan sajian topik dan tugas secara logic (J.J Hasibuan & Moedjiono, 1985).
Contohnya pengajaran yang efektif telah kami perkenalkan dalam topik nombor bulat. Bagi topik nombor bulat kami memperkenalkan satu aktiviti permainan iaitu dengan cara membahagikan pelajar kepada kepada beberapa kumpulan di mana setiap kumpulan terdiri daripada empat orang ahli di dalamnya. Setiap kumpulan disediakan satu sampul yang mengandungi lima kad nombor yang berlainan. Aktiviti permainan ini akan meransang pemikiran yang kreatif dalam kalangan pelajar. Hal ini akan dapat dilihat apabila pelajar akan menyusun semua kad nombor tersebut untuk mendapatkan nilai yang paling besar, nilai paling kecil, perbezaan terbesar dan perbezaan terkecil dengan hanya menggunakan kad nombor yang diberikan kepada mereka. Keghairahan pelajar juga akan dapat dilihat apabila guru akan memilih nombor  0 dan meminta pelajar membentuk satu nilai yang paling besar yang mengandungi nombor tersebut di tengah-tengah. Guru juga akan memberikan peneguhan positif kepada kumpulan yang dapat membentuk nombor tersebut dengan paling pantas. Hal ini akan lebih menarik lagi minat pelajar untuk bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan permasalahan yang diutarakan oleh guru mereka kepada mereka untuk diselesaikan.
Terdapat pelbagai kelebihan yang akan kita peroleh melalui pengajaran yang efektif ini. Kelebihan ini bukan sahaja akan menguntungkan guru dan pelajar bahkan ia juga akan memberi kesan yang positif kepada prestasi sekolah. Contonhya, seperti yang kita dapat lihat melalui aktiviti yang telah dinyatakan, pemikiran pelajar akan diransang untuk menjadi lebih kreatif dan kritis dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Nilai kerjasama juga akan dapat diterap dalam diri setiap pelajar sewaktu mereka melakukan aktiviti ini bersama-sama kawan-kawan yang lain. Interaksi dua hala juga akan berlaku antara guru dan pelajar. Hal ini dapat dilihat semasa guru melakukan tinjauan ketika pelajar menjalankan aktiviti yang disediakan kepada mereka. Apabila hal sedemikian berlaku sudah pastilah pelajar dan guru akan dapat menghasilkan perasaan hormat-menghormati antara satu sama lain. Hal ini juga akan memberi kesan yang positif kepada masalah disiplin sekolah.
Justeru, semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing dalam menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Guru seharusnya menjadi seorang yang sangat kreatif dan inovatif dalam merancang strategi pengajaran yang lebih menarik dan mampu memberi kefahaman yang jelas kepada semua pelajar mengenai sesuatu konsep Matematik. Sesungguhnya kejayaan seseorang pelajar bergantung kepada sejauh manakah kesungguhan seorang guru dalam mendidik mereka.

Pembelajaran dan Pengajaran yang menarik


Walaupun telah melangkah ke era sains dan teknologi, masih ada guru-guru yang menggunakan teknik pengajaran "chalk and talk" yang sangat membosankan. Pelbagai cara boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan menarik minat pelajar di dalam kelas. Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atau guru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar.
Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu, selain berpotensi memeransangkan pelajar belajar secara aktif, ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna.
Perlunya guru menarik perhatian pelajar dalam sesuatu pengajaran, aktiviti-aktiviti yang dipilih hendaklah yang menarik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk membolehkan isi pelajaran dan konsep-konsep yang diterjemahkan secara jelas. Aktiviti harus boleh mempengaruhi intelek, emosi dan minat pelajar secara berkesan.
Dalam merancang persediaan mengajar, aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mempunyai urutan yang baik. Ia perlu diselaraskan dengan isi kemahiran dan objektif pengajaran. Lazimnya aktiviti yang dipilih itu adalah gerak kerja yang mampu memberi sepenuh pengaruh terhadap perhatian, berupaya meningkatkan kesan terhadap intelek, ingatan, emosi, minat dan kecenderungan serta mampu membantu guru untuk menjelaskan pengajarannya.
Dalam merancang aktiviti mengajar yang berkesan dan bermakna kepada para pelajar, guru haruslah memikirkan terlebih dahulu tentang kaedah dan teknik yang akan digunakan. Pemilihan strategi secara bijaksana mampu menjamin kelicinan serta keberkesanan penyampaian sesuatu subjek atau modul.
Di antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah :
§  Kaedah sumbang saran
§  Kaedah tunjuk cara (demonstrasi)
§  Simulasi atau kaedah pengajaran kumpulan
§  Kaedah perbincangan atau kaedah penyelesaian masalah
§  Kaedah oudioligual
§  Kaedah kodkognetif
§  Kaedah projek

Wednesday, 9 May 2012

Kesimpulan


Menurut  Hansen V.P dan Zweng M.J (1984), dalam usaha menjadikan proses mengajar matematik lebih efektif, dua konsep penting yang perlu ditekankan ialah menitik beratkan tentang konsep kelas matematik sebagai proses yang menyeronokkan dan konsep pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar.
            Sehubungan dengan itu pengunaan teknologi-teknologi yang relevan  di dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik  dapat membantu mempertingkatkan kefahaman pelajar dari segi pencapaian akademik (Burton L. dan Jaworski B., 1995). Contohnya teknologi komputer dapat mempengaruhi kehidupan pelajar terutamanya dalam matematik kerana ia dapat memperkembangkan minda pelajar untuk menjadi lebih kritis,kreatif serta lebih inovatif.
Penggunaan teknologi ini tidak bermakna ia telah mengambil alih tugas dan peranan seseorang guru sehingga penafsiran perguruan sebagai tidak relevan lagi. Tidak pula ia sekadar sebagai alat untuk membantu guru matematik untuk mengajar yang biasa dilakukan setakat ini.Teknologi akan diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran apabila ia digunakan untuk melibatkan pelajar belajar  secara bernas bukan hanya semata-mata pelajar dan guru menggunakan teknologi.
Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya teknologi seperti internet khususnya dapat digunakan dengan lebih berkesan dengan pendekatan pengajaran pembelajaran yang berlainan daripada apa yang diamalkan secara tradisional hari ini. Penggunaan teknologi dalam P&P akan lebih berkesan apabila pembelajaran lebih berpusatkan kepada pelajar seperti persekitaran pembelajaran yang aktif, konstruktif, kolaboratif, bermatlamat, berwacana, berkonteks dan refelektif.
Justeru, guru dan pentadbir sekolah serta kerajaan haruslah memahami halangan-halangan yang mungkin dihadapi dalam penggunaan teknologi ini. Mereka haruslah bersedia untuk menangani perubahan yang bakal timbul daripada penggunaan teknologi ini seperti halangan masa, latihan guru, sumber dan sokongan.
Oleh itu, guru perlulah menyesuaikan diri dengan alat teknologi pengajaran yang baru seperti komputer dan internet ini. Guru juga perlu mengubah keadah mengajar yang diamalkan sebelum ini untuk disesuaikan dengan teknologi yang digunakan. Maka guru-guru perlu mengambil kira perkara-perkara ini dalam usaha mengintegrasikan teknologi ini agar lebih berkesan seperti tidak terlalu berfokus kepada teknologi dan kurang kepada matematik, tidak menggunakan teknologi secara eksklusif, tidak menggunakan teknologi untuk melakukan lebih daripada yang diminta dalam matematik, tidak terlalu bergantung kepada sejenis teknologi sahaja dan teknologi tidak digunakan untuk stresming.
Jelasnya, teknologi ini tidak akan mengubah peranan guru sebaliknya guru akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka khususnya dalam bidang IT ini. Ketrampilan dan keperibadian mereka yang mulia akan tetap menjadi tunjang dan ikatan utama. Teknologi ini sebenarnya mampu mengurangkan beban tugas guru dan murid. Para guru haruslah bijak memilih aplikasi yang sesuai digunakan. Oleh itu perancangan aktiviti yang kemas dan teratur amatlah penting supaya murid-murid dapat menggunakan teknologi ini secara optimum dan maksimum. Semua aplikasi tersebut boleh digunakan selagi sumber maklumat atau sebagai bahan bantu yang diaplikasikan terus dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

BIBLIOGRAFI

Ahmad Fauzi bin Mohamed (2011). Program Pengkomputeran Di Sekolah. Kedah: Universiti      Utara Malaysia
Albaugh, P. (1997). The Role of Skepticism in Preparing Teachers For The Use of Technology.     ERIC Document ED: pp, 339-406.
Engkizar Bin Martias (2010). Pengintergrasian Ict Dalam Proses P&P. Diperoleh pada Mei 16,    2012 daripada http://engkizarquran.wordpress.com/2010/04/15/pengtingnya-integrasi-ict   dalam-proses-pengajaran-dan-pembelajaran-pendidikan-islam/

Fullan, M. (1996). The New Meaning Of Educational Change. New York: Teacher College           Press.
Mohd Sobhi Ishak & Musa Abu Hassan (2007), Satu Persoalan Jurang Digital Dalam Kalangan Masyarakat Malaysia, Kertas kerja dibentangkan di International Conference on Media and Communication (MENTION 2007), 20-22 Ogos 2007. Selangor: Universiti           Kebangsaan Malaysia.
Norhana Aini (2010). Tahap Penggunaan Media Komputer (Perisian Kursus Dan Internet)           Dalam Pengajaran Sains Dan Matematik Dalam Kalangan Guru-Guru Sains Dan        Matematik Daerah Temerloh. Selangor: UPM.
Sham bin Ibrahim (2003). Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Pengajaran Guru di   Daerah Jelebu. Kertas Projek Sarjana Universiti Putra Malaysia. Selangor: Universiti          Putra Malaysia. 

Thursday, 3 May 2012

Langkah Mengatasi


3.1       Juruteknik di setiap sekolah
Kadang-kala terdapat juga dalam kalangan guru teknologi maklumat yang kurang mempunyai kemahiran untuk menyelenggarakan komputer. Ini bermakna sebarang kerosakan pada komputer perlulah merujuk kepada pihak luar. Kaedah ini biasanya memakan belanja yang besar dan proses P&P juga terganggu. Oleh itu, untuk membantu meringankan tugas guru dan menjimatkan perbelanjaan dalam membaik pulih perkakas-perkakas ICT, kerajaan perlulah menempatkan juruteknik di setiap sekolah.
 Antara tugas-tugas juruteknik komputer ialah seperti membantu tugas-tugas pengurusan aset ICT di sekolah yang berada dibawah penyeliaan Pengetua atau Guru Besar ataupun juga Guru Data. Selain itu, tugas juruteknik juga adalah menyelenggara kemudahan & perkhidmatan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal seperti pemeriksaan dan penyenggaraan kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama, komponen-komponen dan aksesori ICT. Tugas lain juruteknik pula adalah membantu, memantau dan menyelia Rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall, Proxy, DNS bagi School*Net , EG*Net, Broadband, Internet Access, Pusat Akses dan sebagainya. Tambahan pula, mereka juga bertugas untuk menyelaras Meja Bantuan Teknikal ICT serta bertugas sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log, memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal, membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan. Mereka juga bertugas dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah, mengawasi isu-isu keselamatan ICT diperingkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN//PPD/Sekolah serta mampu melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa.
Walaupun sesetengah sekolah mempunyai juruteknik komputernya sendiri namun,  bilangannya adalah sedikit berbanding dengan jumlah sekolah yang terdapat di seluruh Malaysia. Dukacita yang amat sangat kerana kerajaan telah membelanjakan banyak peruntukkan untuk membangunkan ICT di sekolah tetapi dari segi penyenggaraannya terabai. Diharapkan kerajaan dapat menempatkan paling kurang seorang juruteknik komputer di setiap sekolah di negara kita supaya perkakas-perkakas komputer dapat dijaga dan diselenggarakan dengan sebaik mungkin supaya dapat digunakan oleh anak-anak pelajar kita di seluruh negara dan ini dapat merealilasikan hasrat negara yang mahukan setiap rakyatnya celik IT.
3.2       Tambahan makmal komputer
Justeru itu, kerajaan mengambil langkah memberi latihan intensif kepada guru-guru menerusi program dan kursus khas yang dijalankan. Melalui program Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP), guru-guru diberi taklimat khas dan hands-on penggunaan ICT dalam pengajaran dalam pembelajaran pelajar oleh tenaga pengajar yang terlatih. Semasa LDP, guru-guru ini diajar mengenai penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel, pengurusan emel, blog dan sebagainya yang berkaitan. Kursus-kursus khas seperti ini memakan belanja dan kos yang tinggi. Maka, pihak kementerian menyarankan guru-guru mengambil inisiatif sendiri untuk membiasakan diri dengan penggunaan ICT.
Selain itu, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di Malaysia dikatakan meluaskan lagi jurang perbezaan pelajar bandar dan luar bandar. Pelajar di luar bandar kurang terdedah kepada gajet-gajet ICT dalam kehidupan seharian. Hal ini menyebabkan kesukaran pihak guru untuk menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Kebanyakan program pendidikan yang dibangunkan dalam bentuk ICT harus digunakan secara dua hala, iaitu memerlukan interaksi balas daripada pelajar. Namun, hal ini tidak dapat dilaksanakan jika pelajar tidak tahu dan takut menggunakan gajet ICT. Kerajaan telah mengambil langkah menambah makmal-makmal komputer di sekolah di seluruh Negara untuk melatih pelajar menggunakan komputer sejak usia pujuk, sekaligus merapatkan jurang pelajar bandar dan luar bandar. Usaha kerajaan memperbanyak komputer di makmal komputer sekolah juga melibatkan kos dan komitmen yang tinggi.
3.3       Penyediaan kemudahan
Untuk meningkatkan penggunaan komputer di kalangan para guru, Zoraini (2000) telah mecadangkan supaya bilik guru sekolah dilengkapi dengan komputer yang dilengkapi dengan kemudahan untuk akses ke internet. Cadangan ini merupakan langkah pertama untuk memudahkan para guru mengakses internet melalui komputer yang disediakan kepada paraguru. Kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat mendapati 95% sekolah telah dilengkapi dengan komputer dan akses kepada internet (Mendels, 2000).
Dalam usaha untuk meningkatkan penggunaan internet di kalangan guru, guru yang mengajar di pendalaman juga ketinggalan. Kerajaan telah mengambil langkah bijak dengan memperkenalkan Projek Internet Desa dengan menempatkan beberapa stesen internet di beberapa kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak seperti di kawasan Kota Samarahandan Bario (Rozana, 2000). Penempatan beberapa stesen internet tersebut membolehkan mereka yang berada di kawasan tersebut mengakses internet dan dapat berhubung dengan mereka yang berada di dunia luar. Terdapat inisiatif kerajaan dalam mewujudkan jurangdigital antara komuniti luar bandar dengan penubuhan 217 telecentre bawah program USB. Telecentre tersebut terdiri daripada 42 pusat Internet Desa, 39 Medan InfoDesa, 58 Pusat Akses Komuniti dan 78 Kelas Literasi Komputer.
Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyeru semua sekolah supaya menggunakan inisiatif sendiri untuk menukarkan sekolah masing-masing ke sekolah pintar (Chandran,2000). Ini bermakna sekolah mempunyai tanggungjawab untuk mencari sumber kewangan bagi tujuan tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada sekolah yang bekerjasama dengan pihak swasta untuk melengkapkan komputer di sekolah. Peranan sektor swasta juga banyak membantu perkembangan pengunaan teknologi maklumat, kerana sememangnya kita tahu penggunaan teknologi maklumat memerlukan kos, maka kekangan kos inilah biasanya membataskan pengunaan teknologi maklumat. pada masa kini, kadar bayaran untuk mengakses internet semada melalui TM-Net atau Jaring telah menurun, malahan syarikat besar seperti Telekom berkerjasama dengan Kementerian pendidikan untuk menghasilkan Telekom Smart School yang menyediakan pekej P&P melalui Laman Web yang dinamakan getCyberEd.com. Pihak swasta yang terlibat bertanggungjawab untuk membekalkan komputer, membaikpulih komputer dan membekalkan latihan kepada guru dan pelajar. Bagi meningkatkan pembekalan akses internet di sekolah, kerjasama daripada pembekal internet (ISP) diperlukan untuk mengurangkan kos tanggungan pengguna.
Semasa pembelajaran Kontruktivis guru berperanan sebagai pembimbing atau fasilitator yang mana melibatakan pembelajaran secara koperatif dan koloboratif dan belajar melalui perayauan. Pembelajaran secara penerokaan boleh digunakan oleh para guru untuk menghubungkan antara teori kontruktivisme dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pembelajaran ini membolehkan para pelajar mencari dan mengakses maklumat daripada mana-mana sumber yang terdapat dalam internet. Seharusnya guru yang akan mengaplikasikan pembelajaran secara kontruktivis dan kognitisme perlu lebih dahulu memahami dan mendalami pengetahuan dalam komputer dan ICT bagi memudahcaranya mengajar kelak.
Dengan integrasi teknologi, peranan guru telah bertukar daripada penyampai maklumat kepada penyelaras sumber pembelajaran. Guru sekarang berperanan sebagai fasilitator, pengurus, kaunselor dan pakar motivasi. Peranan guru ini membolehkan para guru bebas bekerja secara individu atau dalam kumpulan kecil dan meninggalkan cara pengajaran formal yang lama. Guru membantu pelajar mencari maklumat dari pelbagai sumber dengan adanya teknologi maklumat dan komunikasi.